ul. Perzanowskiej 41b 26-610 Radom
+48 516157950
biuro-rachunkowe@renus.com.pl

Kadry płace i HR

Sprawna obsługa kadrowa w przedsiębiorstwie to jeden z warunków utrzymywania dobrych, przejrzystych relacji z pracownikami. Rzetelne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia dostarcza bezcennych informacji o potencjalne ludzkim firmy i pozwala na sprawne zarządzanie personelem.

Naliczanie wynagrodzeń  obejmuje również prowadzenie obszernej dokumentacji płacowej przekazywanie dokumentów do ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

W ramach obsługi kadrowej oferujemy:

 • Obsługę bieżącą w zakresie sporządzania umów o pracę, kontraktów. 
 • Przygotowanie umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy.
 • Doradztwo kadrowe pozwalające na redukcje kosztów działalności dzięki alternatywnym lub elastycznym formom zatrudnienia.
 • Prowadzenie osobowych teczek pracowniczych. Sporządzenie wypowiedzeńświadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Ewidencja nieobecności, w tym planów urlopowych pracowników.
 • Monitorowanie badań lekarskich. w inspektorem BHP w zakresie szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników.
 • Reprezentację przed inspektorem pracy i obsługę kontroli PIP .

Rozliczenia Płac

W ramach obsługi płac oferujemy:

 • Sporządzanie listy płac.
 • Naliczanie pensji pracowników, obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczeń urlopowych, zasiłków.
 • Przygotowanie przelewów wynagrodzeń, składek na ZUS i PFRON. Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS.
 • Miesięczne rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o składnikach wynagrodzenia (paski wynagrodzeń).
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i kalkulacje zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8, inne).
 •  Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dla pracowników (PIT-40, PIT-11). Rozliczanie podróży służbowych.
 • Naliczanie benefitów

Korzyści z obsługi kadr-płac:

 • Obniżenie kosztów obsługi wynagrodzeń pracowników i współpracowników.
 • Terminowe przygotowanie dokumentacji i wysyłka deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Pewność, że wyliczenia płac, wysokość zaliczek i zaliczek na podatek są prawidłowe.
 • Poczucie bezpieczeństwa w trakcie kontroli skarbowej, kontroli z ZUS lub inspekcji pracy.
 • Stałe doradztwo płacowe i dostęp do aktualnej  wiedzy merytorycznej.